رادیونویسی

سید مهدی سیدی
مدرس دوره های آموزشی
  • 00:49:58
  • رایگان

خبرنویسی پیشرفته به زبان ساده

تیم تولید itakhte
مدرس دوره های آموزشی
  • 03:01:23
  • رایگان